MRB vrijstelling

(Bronnen websites FEHAC en Belastingdienst)

Vrijstelling MRB geldt voor alle voertuigen ouder dan 40 jaar. Op 1 januari 2014 is de leeftijd waarop een oldtimer vrijgesteld wordt van motorrijtuigenbelasting (MRB) dus aangepast van 25 naar 40 jaar (dus bouwjaar 1974 of eerder).

De leeftijd is gerekend vanaf de Datum Eerste Toelating (DET)  die op het kenteken staat vermeld. Dit hoeft niet gelijk te zijn aan het bouwjaar.  Immers het bouwjaar kan ouder zijn dan de DET.

Voorbeeld: Op 1 januari 2015 waren alle voertuigen met DET vóór 1 januari 1975 dus vrijgesteld van MRB. Een voertuig met DET 1 juli 1975 wordt pas op 1 juli 2015 vrijgesteld van MRB.

Alle voertuigen ouder dan 40 jaar zijn vrijgesteld voor MRB. Onder alle voertuigen vallen alle voertuigen dus personenauto’s, motorfietsen, bestelauto’s,  vrachtauto’s, autobussen, kampeerwagens etc. De brandstofsoort maakt voor de vrijstelling MRB niets uit. Voor toepassing van de overgangsregeling echter wel! Die geldt namelijk alleen voor benzineauto’s.

MRB overgangsregeling; de regeling en wat nu.

Voor de oldtimers van voor 1 januari 1988 – dus tot en met 31 december 1987 –  (en totdat deze 40 jaar oud zijn, immers dan worden ook die belastingvrij) heeft de overheid een overgangsregeling bedacht.

Voor de duidelijkheid: auto’s op benzine met DET tussen 1 januari 1975  en 31 december 1987 komen uiterlijk tot 2028 in aanmerking voor de overgangsregeling

Auto’s jonger dan/latere DET dan 1 januari 1988 worden belastingvrij als ze 40 worden. Zij zijn uitgesloten van de overgangsregeling en zij zijn derhalve gewoon MRB-plichtig tot ze 40 jaar oud zijn.

Er bereiken de GCCC nog steeds vragen over hoe het nu zit met deze regeling. Ook doen er af en toe geruchten op internet de ronde over manieren waarop de regeling te omzeilen is. Wij kunnen ons echter alleen baseren op de door of namens de overheid verstrekte informatie. Hieronder proberen we een en ander nog eens duidelijk uiteen te zetten.

Wat houdt de overgangsregeling in?

Alle young-/oldtimers rijdend op benzine van voor 1 januari 1988 en jonger dan 40 jaar vallen onder de overgangsregeling. Dit houdt in, dat je een kwart van het normale MRB tarief betaalt met een maximum van € 121,-. (voor 2014 was dit € 120,-) Als je deelneemt aan de overgangsregeling mag je met de betreffende klassieker in de maanden december, januari en februari geen gebruik maken van de openbare weg, niet om te rijden maar ook niet om te parkeren. Tijdens deze maanden ben je echter wel verplicht de young-/oldtimer te verzekeren en aan de APK plicht te voldoen. Indien de APK keuringsdatum in deze maanden valt, mag je op de dag van de keuring wel met de young-/oldtimer naar de keurende instantie rijden (nb bij controle moet je dan wel een aantoonbare keuringsafspraak hebben!).

Ieder jaar in december ontvang je, als het goed is,  van de belastingdienst een acceptgiro om de MRB voor de overgangsregeling te betalen. Indien je niet betaalt, ontvang je daarna een acceptgiro voor het normale tarief. In dat geval maak je geen gebruik meer van de oldtimerregeling en mag je het hele jaar in de young-/oldtimer rijden, je betaalt dan immers het volle MRB tarief.

Indien je eenmaal de keuze hebt gemaakt voor het normale MRB tarief, dan krijg je aan het einde van het jaar geen voorstel meer om aan de overgangsregeling deel te nemen. Wil je wel weer van de overgangsregeling gebruik gaan maken dan zul je dit zelf bij de belastingdienst moeten aanvragen. Dit kan door het daarvoorbestemde formulier ‘Verzoek motorrijtuigenbelasting bijzonder tarief’ te downloaden en op te sturen naar de belastingdienst.

Wat nu met de op diesel of LPG rijdende young-/oldtimers?

De overgangsregeling geldt alleen voor benzineauto’s. De young-/oldtimers die op diesel of LPG rijden vallen dus buiten de overgangsregeling en voor deze klassiekers zijn er twee alternatieven. De eerste optie is de optie waar niemand vrolijk van wordt, en dat is de volledige MRB betalen. Juist voor LPG en diesel zijn dat behoorlijke tarieven.

De tweede optie is om de young-/oldtimer te schorsen. Op het moment dat je je young-/oldtimer schorst, mag je geen gebruik meer maken van de openbare weg, niet om te rijden en ook niet om te parkeren (dus nummerplaat mag ook niet van openbare weg te zien zijn!). Ook van deze optie worden de meeste eigenaren niet vrolijk omdat de young-/oldtimer niet is aangeschaft om in de garage te stallen, maar om mee te rijden.

Toch rijden met geschorste oldtimer en youngtimer!

De belastingwet kent echter een regeling waardoor het mogelijk wordt om beperkt gebruik te maken van een geschorste young-/oldtimer, de evenementenregeling.

Deze regeling houdt in dat je met een geschorste young-/oldtimer per jaar vier door de belastingdienst goedgekeurde evenementen mag bezoeken. Tijdens deze vier evenementen mag je totaal maximaal zes dagen van de openbare weg gebruik maken.  Dit houdt in dat je bijvoorbeeld een meerdaags – aangemeld – evenement mag bezoeken, maar ook bijvoorbeeld voor het halen of brengen van en naar de stalling. Het maximale aantal dagen per jaar van zes per geschorste auto mag echter niet overschreden worden en daar houdt de belastingdienst de eigenaar zelf voor verantwoordelijk!

Niet alleen geschorste auto’s die uitgesloten zijn van de overgangsregeling, maar alle geschorste auto’s van 15 jaar of ouder mogen van de evenementenregeling gebruik maken.

In 2014 heeft de GCCC vier evenementen voor de evenementenregeling aangemeld bij de belastingdienst. In 2015 zal de GCCC al zijn evenementen aanmelden voor de evenementenregeling, uitgezonderd de kerststallenrit in december. De reden dat dit evenement niet aangemeld wordt, houdt verband met het feit dat in deze maand slechts weinig young-/oldtimers de weg op gaan vanwege de hoge kans slecht weer of gepekelde wegen. Tevens hebben veel verzekeringsmaatschappijen hun voorwaarden zodanig aangepast dat ze in de maanden december, januari en februari geen dekking meer bieden op de openbare weg.

Overgangsregeling & evenementenregeling, dan toch rijden in de 3 maanden?

Veel mensen denken dat ze met een oldtimer die onder de overgangsregeling valt, in december, januari of februari toch gewoon naar een voor de evenementenregeling aangemeld evenement kunnen rijden. Dat is echter niet zo! Het is gewoonweg niet toegestaan om met een young-/oldtimer die onder de overgangsregeling valt in die drie maanden de openbare weg te gebruiken. Er is hier geen sprake van een schorsing, maar een absoluut verbod dat naar verluidt streng wordt gehandhaafd; je betaalt bij betrappen door de belastingdienst voor het gehele jaar MRB en met een flinke verzuimboete (100%).  Schorsing en verbod lijken misschien op elkaar, maar voor de belastingdienst zijn dit echt  twee totaal verschillende administratieve omstandigheden.

Wil je in de wintermaanden (december tot maart) toch met een young-/oldtimer die onder de overgangsregeling valt naar een evenement die voor de evenementenregeling is aangemeld, dan kan dat mits je je young-/oldtimer schorst. Hier zijn echter ook weer diverse haken en ogen aan verbonden. Ten eerste zijn er kosten aan verbonden, namelijk € 24,- (laag tarief), zoals bij elke schorsing. Ten tweede hebben, zoals al opgemerkt, veel verzekeringsmaatschappijen hun voorwaarden zodanig aangepast dat ze in de maanden december, januari en februari geen dekking meer bieden op de openbare weg. Voor de geschorste voertuigen op zichzelf is geen “wegverzekering” nodig en schort de APKplicht op; echter als je meedoet aan een evenement moet het voertuig (young-/oldtimer) WEL verzekerd zijn en op zijn minst APK-waardig (om discussie bij malheur met de verzekering te voorkomen kun je beter ervoor zorgen dat de auto tijdig zijn APK krijgt).

Hoofdregel bij het normale tarief bij gebruik in januari, februari of december

Als je gebruikmaakt van de overgangsregeling, mag je je motorrijtuig in de maanden januari, februari en december niet op de openbare weg gebruiken of parkeren. Alleen voor een APK-keuring in die maanden, mag je met het motorrijtuig naar het keuringsstation rijden.

Wil je je motorrijtuig toch in de maanden januari, februari of december op de openbare weg gebruiken of parkeren? Dan betaal je over het hele jaar het normale tarief.

Kanttekening bij eerder genoemde hoofdregel door belastingtelefoon : het is in principe mogelijk dat als je de auto aanmeldt voor de reguliere MRB om in januari en februari toch te kunnen rijden, je voor de maanden maart tot en met november ook gebruik kunt maken van de overgangsregeling. De maand december van dat jaar kun je echter niet zo maar rijden! Als je je na de overgangsregeling dat jaar (dus in vervolg op januari en februari) alsnog aanmeldt voor de reguliere MRB in december (om ook dan te kunnen rijden) betaal je voor het gehele jaar met terugwerkende kracht reguliere MRB EN het bedrag van de overgangsregeling!

Moraal van het verhaal

Oftewel, in principe is wel een en ander mogelijk, maar levert het een hoop rompslomp op en moet betreffende eigenaar zelf nogal het een en ander in de gaten houden. Bovendien is het maar de vraag hoeveel voordeliger dit is.

Gelet op het vorenstaande ontgaat de GCCC de toegevoegde waarde van de stapeling van deze regelingen – die daarvoor ook niet echt bedoeld zijn –  enigszins en raadt de GCCC dan ook sterk af om deze twee regelingen op deze manier te combineren.

NB voor de GCCC doet het vorenstaande overigens niet echt terzake, aangezien wij uit praktische redenen maar ook veiligheidshalve geen evenementen in de maanden december tot maart aanmelden voor de evenementenregeling. De evenementenregeling wordt echter ook door andere autoclubs toegepast en het is niet uit te sluiten dat onze leden lid zijn van andere clubs die wel in de maanden december tot maart aangemelde evenementen hebben georganiseerd.

Disclaimer

Alhoewel we vanzelfsprekend ons uiterste best hebben gedaan voor onze leden deze ook voor ons niet eenvoudige regeling te doorgronden, is niet geheel uit te sluiten dat wij de regeling hebben gemisinterpreteerd. Beschouw dit a.u.b. dan ook als een service en niet als een bindend  en gedegen juridisch onderbouwd advies.

De GCCC sluit elke aansprakelijkheid bij voorbaat uit voor mogelijke repercussies  van de belastingdienst of anderszins, wegens handelingen of nalaten van de leden op basis van kennis opgedaan uit deze publicatie.

Wellicht ten overvloede verwijzen we voor de officiële informatie naar de site van de belastingdienst. Als er nog vragen zijn, kun je ook zelf bellen met de belastingtelefoon (via een menu). Tevens verwijzen we naar de zeer lezenswaardige site van de FEHAC en hun nieuwsbrief van december 2014 (pdf).