Privacybeleid

De Gay Classic Car Club Benelux, (GCCC Benelux) ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40537570 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring wordt de website https://gccc.nl als www.gccc.nl aangeduid.

De GCCC Benelux garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de website. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners (zoals de drukker van ons verenigingsblad GCCC-magazine) maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, wanneer je lid wordt van de GCCC Benelux, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat je kunt doen als je nog vragen hebt.

Contactgegevens:

www.gccc.nl mailadres: info@gccc.nl of secretaris@gccc.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer je het inschrijfformulier invult, te vinden via www.gccc.nl, vragen wij persoonsgegevens van je, omdat je lid wordt van de Gay Classic Car Club Benelux.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (IBANnummer)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de beveiligde ledensite (leden.gccc.nl) aan te maken, en in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over je activiteiten op onze website en ledensite
 • Gegevens over afspraken in verband met je privacy

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De GCCC Benelux verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Wanneer je een GCCC-Benelux (partner) lidmaatschap afsluit, om je te kunnen informeren over
 • Aan het lidmaatschap gerelateerde zaken
 • Wanneer je deelneemt aan evenementen, georganiseerd door de GCCC Benelux, om je over deze evenementen te kunnen informeren.
 • Voor de registratie en publicatie van deelnemers aan deze evenementen na je toestemming op de beveiligde ledensite (leden.gccc.nl)
 • Het afhandelen van je betalingen voor contributie en evenementen georganiseerd door de GCCC Benelux
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en aankondigingen van de evenementen per mail
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor onze administratie of wanneer je het wijzigingsformulier invult op www.gccc.nl of ons via social media benadert
 • Je de mogelijkheid te bieden een account op onze beveiligde ledensite aan te maken
 • De GCCC Benelux analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van onze evenementen af te stemmen op je voorkeuren.

E-mail

Wanneer je lid wordt van de GCCC Benelux geef je automatisch toestemming voor het toesturen van nieuwsbrieven en de uitnodigingen voor evenementen. Je kunt je toestemming altijd intrekken door een mail te sturen naar info@gccc.nl

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De GCCC Benelux bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van zeven jaar voor alle persoonsgegevens, tenzij individuele leden daar bezwaar tegen maken. De reden voor het bewaren is met name dat er enige historische informatie beschikbaar blijft voor de vereniging.

Delen van persoonsgegevens met derden

De GCCC Benelux verstrekt uitsluitend en alleen persoonsgegevens aan derden,mits je daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven of wanneer de GCCC Benelux daartoe verplicht is op grond van een rechterlijke uitspraak of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor het verzenden van het GCCC Magazine, wordt elk kwartaal een recent adressenbestand verzonden naar de drukker, Blad NL te Utrecht. Blad NL houdt zich strict aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en vernietigt iedere keer dit adressenbestand na verzending van het GCCC Magazine. Inschrijving voor een door de GCCC Benelux georganiseerd evenement impliceert toestemming voor verwerking van je gegevens ten behoeve van dit evenement.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (Recht van Verzet). Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van je account op de beveiligde ledensite. Tevens kun je aan de GCCC Benelux verzoeken om foto’s met je beeltenis te verwijderen van www.gccc.nl of van de Facebookpagina. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door de GCCC Benelux en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht van verzet en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@gccc.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jezelf is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, je paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. De GCCC Benelux zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

De GCCC Benelux wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De GCCC Benelux gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De website van de GCCC Benelux (www.gccc.nl) en andere websites

Op de website van de GCCC Benelux tref je een aantal links aan naar andere websites. De GCCC Benelux kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met je gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring van de betreffende website die je bezoekt, indien deze aanwezig is.

Geautomatiseerde besluitvorming

De GCCC Benelux neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de GCCC Benelux) tussen zit. De GCCC Benelux gebruikt standaard (‘Office’) computerprogramma’s. De GCCC Benelux maakt gebruik van Facebook.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gccc.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe wij je persoonsgegevens beveiligen

De GCCC Benelux neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De officiële ledenlijst van de GCCC Benelux is niet openbaar en wordt alleen ingezien door de secretaris en de penningmeester. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via info@gccc.nl

Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging van jouw persoonsgegevens plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijke nadelen van je persoonsgegevens, dan wordt de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte gesteld. Uiteraard word je van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor je persoonlijke levenssfeer.

Wijzigingen privacyverklaring

Het kan voorkomen dat er in deze privacyverklaring opgenomen artikelen in de toekomst worden gewijzigd. Wij raden je dan ook aan om onze privacyverklaring regelmatig in te zien. Ook zal jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering van de GCCC Benelux over de laatste stand van zaken omtrent onze privacyverklaring verslag worden uitgebracht.

Deze privacyverklaring is voor het laatste gewijzigd op 10 februari 2020.