Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
* de webpagina: iedere webpagina van gccc.nl waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
* de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina gccc.nl, in casu de webmaster en/of de webeditor van de GCCC ;
* gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
* u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
* de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
* schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina van gccc.nl. Door de webpagina van gccc.nl te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina gccc.nl regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina gccc.nl in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

5. De uitgever is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina van gccc.nl of met de onmogelijkheid de webpagina gccc.nl te kunnen raadplegen.

6. De uitgever mag de webpagina gccc.nl naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gccc.nl gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.

8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina gccc.nl of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina gccc.nl verzendt.

9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina gccc.nl te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina gccc.nl zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina gccc.nl monitoren.

10. In het gastenboek kan in principe iedereen een reactie plaatsen, zowel leden van de GCCC als niet leden. De reacties worden echter wel beoordeeld door de webmaster. De webmaster behoudt zich het recht voor om bepaalde reacties te verwijderen, bijvoorbeeld omdat deze kwetsend zijn.

11. U zal de uitgever, diens vrijwilligers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

©  Gay Classic Car Club Benelux